+380 44 3777361

+380 44 3777362

вул. Іллінська, 8,
м. Київ, Україна, 04070

Супровід кредитних угод

Ринок банківських послуг є однією із важливих і невід'ємних складових сучасної ринкової економки. Банківська система України представлена Національним банком України, який відповідає за підтримання стабільності національної грошової одиниці та функціонування банківської системи, та комерційними банками. Сучасні комерційні банки є багатофункціональними установами, які діють в різних секторах ринку позикового капіталу і фактично займаються всіма видами кредитних і фінансових операцій, пов'язаних з обслуговуванням господарської діяльності своїх клієнтів.

Відповідно до статті 49 Закону України «Про банки та банківську діяльність» до кредитних операцій банків належать наступні операції:

  • залучення   у  вклади  (депозити)  коштів  та  банківських металів від необмеженого кола юридичних і фізичних осіб;
  • відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів, у тому числі у банківських металах;
  • розміщення залучених у вклади (депозити),  у тому числі на поточні рахунки, коштів та банківських металів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.
  • здійснення операцій на  ринку  цінних  паперів  від  свого імені;
  • надання  гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі;
  • придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі  за  поставлені товари чи надані послуги,  приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежів (факторинг);
  • лізинг.

Вагоме місце в банківських операціях займають операції кредитування. Законодавство України передбачає, що принципам банківського кредитування є: забезпеченість кредитів (ст. 49 Закону «Про банки та банківську діяльність», ч. 2 ст. 346 ГК України); цільове використання кредиту (ч. З ст. 1056 ЦК України); платність (ч. З ст. 346 ГК України, ч. 8 ст. 49 Закону «Про банки та банківську діяльність»); строковість; повернення кредиту (кредитоспроможність) (ч. 5 ст. 49 Закону «Про банки та банківську діяльність»).

При укладанні договорів, на підставі яких здійснюються кредитні операції, необхідно враховувати наявність за законодавством України самостійних видів договорів, а також укладання таких, в яких містяться елементи різних договорів (ст. 628 ЦК України).

Відповідно до ч. 2 ст. 345 ГК України основним договором, на підставі якого виникають кредитні відносини, є кредитний договір, що укладається між кредитором і позичальником у письмовій формі. У кредитному договорі передбачаються мета, сума і строк кредиту, умови і порядок його видачі та погашення, види забезпечення зобов'язань позичальника, відсоткові ставки, порядок плати за кредит, обов'язки, права і відповідальність сторін щодо видачі та погашення кредиту. Істотними умовами кредитного договору з урахуванням вимог ч. 1 ст. 1054 ЦК України, ч. 2 ст. 345 ГК України є сума, строк повернення, сплата процентів.

Згідно зі ст. 1056-1 ЦК України процентна ставка за кредитом може бути фіксованою або змінюваною. Тип процентної ставки визначається кредитним договором. Розмір процентів, тил процентної ставки (фіксована або змінювана) та порядок їх сплати за кредитним договором визначаються в договорі залежно від кредитного ризику, наданого забезпечення, попиту і пропозицій, які склалися на кредитному ринку, строку користування кредитом, розміру облікової ставки та інших факторів. Фіксована процентна ставка є незмінною протягом усього строку кредитного договору. Установлений договором розмір фіксованої процентної ставки не може бути збільшено банком в односторонньому порядку. Умова договору щодо права банку змінювати розмір фіксованої процентної ставки в односторонньому порядку є нікчемною. У разі застосування змінюваної процентної ставки кредитор самостійно, з визначеною у кредитному договорі періодичністю, має право збільшувати та зобов'язаний зменшувати процентну ставку відповідно до умов і в порядку, встановлених кредитним договором. У кредитному договорі встановлюється порядок розрахунку змінюваної процентної ставки із застосуванням погодженого сторонами індексу.