+380 44 3777361

+380 44 3777362

вул. Іллінська, 8,
м. Київ, Україна, 04070

Діяльність акціонерних товариств

Акціонерне товариство - господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

Акціонерне товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій.

Акціонери не відповідають за зобов'язаннями товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій товариством або іншими акціонерами.

Акціонерне товариство - найбільш прийнятна організаційно-правова форма для великих підприємств із великою кількістю власників (акціонерів). Акціонерні товариства мають наступні переваги: більш широкі можливості для залучення капіталу шляхом емісії додаткової кількості акцій, емісії облігацій, одержання кредитів на вигідних умовах тощо;

Управління діяльністю акціонерного товариства та його контроль здійснюється через органи управління: Загальні збори, Виконавчий орган, Наглядова рада.

Метою корпоративного управління є організація взаємодії акціонерів та працівників юридичної особи з метою забезпеченості узгодженості їх сумісної діяльності, необхідної для досягнення цілей юридичної особи.

Виключна компетенція органів акціонерного товариства визначена Законом України «Про акціонерні товариства».

Однак, діяльність акціонерних товариств має певні особливості, що їх відрізняють від інших суб’єктів господарювання. Серед основних таких відмінностей можна назвати такі як:

  • особливий порядок створення акціонерних товариств;
  • особливості обліку прав власності на акції;
  • особливості скликання та проведення Загальних зборів;
  • особливості звітування контролюючим органам.

Серед найбільш поширених правопорушень з боку акціонерних товариств на ринку цінних паперів, можна виокремити:

  • порушення порядку скликання та проведення Загальних зборів (порушення строків повідомлення акціонерів про збори; розкриття інформації про збори; порушення процедури забезпечення реєстрації та самої реєстрації осіб прибувших для участі у зборах; порушення процедури підрахунку голосів під час голосування; порушення прав акціонерів на ознайомлення з документами щодо порядку денного зборів); 
  • не приведення діяльності та статутних документів у відповідність до вимог законодавства;
  • порушення процедури обрання та відкликання посадових осіб;
  • порушення порядку розкриття інформації на фондовому ринку (недотримання строків, послідовності, розкриття недостовірної інформації або інформації не в повному обсязі).