+380 44 3777361

+380 44 3777362

вул. Іллінська, 8,
м. Київ, Україна, 04070

Цінні папери

Ринок цінних паперів України виступає однією з найважливіших складових української економіки, яка є показником розвитку не тільки ринку капіталу, а й всієї фінансової системи країни. Від самого початку створення ринку цінних паперів в Україні гостро стоїть питання його ефективного функціонування. 

Згідно з ч. 1 ст. 2 Закону України "Про цінні папери і фондовий ринок" фондовий ринок (ринок цінних паперів) - сукупність учасників фондового ринку та правовідносин між ними щодо розміщення, обігу та обліку цінних паперів і похідних (деривативів). Ринки цінних паперів можна класифікувати таким чином:

В залежності від того, які цінні папери пропонуються на ринку, нові чи імітовані раніше, ринок ЦП поділяють на первинний та вторинний.
Первинний ринок є ринком перших і повторних емісій, на якому здійснюється початкове розміщення цінних паперів серед інвесторів та початкове вкладання капіталу у певні сфери економіки.
На вторинному ринку обертаються емітовані раніше цінні папери. Якщо вторинний ринок функціонує ефективно, то це забезпечує високу ліквідність цінних паперів.

Залежно від ступеня організованості ринок цінних паперів поділяється на організований і неорганізований.
Організований ринок - це обіг цінних паперів на основі законодавчо встановлених правил між ліцензованими професійними посередниками.
Неорганізований ринок - це обіг цінних паперів без дотримання єдиних для всіх учасників ринку правил; це ринок, де правила укладення угод, вимоги до цінних паперів, до учасників тощо не встановлені, торгівля здійснюється довільно, у приватному контракті продавця і покупця.

За місцем укладення правочинів із цінними паперами розрізняють біржовий та позабіржовий ринок ЦП.
Біржовий ринок пов'язаний із поняттям "фондова біржа". Це організований ринок із максимальним рівнем контролю й регулювання. 22 листопада 2012 року НКЦПФР було затверджено Положення про функціонування фондових бірж, яке набрало чинності 8 січня 2013 р. Вказане положення встановлює доволі високі вимоги як до самих емітентів, так і до ліквідності їхніх цінних паперів. Наприклад, однією з вимог є те, що емітент для включення до першого рівня лістингу повинен мати ринкову капіталізацію та чисті активи на суму не менше 100 млн. грн., а для другого рівня - 50 млн. грн.
Позабіржовий ринок оперує з фондовими інструментами, які не допущені до торгів на фондовій біржі. Позабіржовий ринок займається оборотом цінних паперів тих акціонерних товариств, які не відповідають вимогам щодо акцій чи доходів, щоб пройти лістинг своїх акцій на біржі та бути допущеним до торгів на ній.

За конкретними видами цінних паперів розрізняють ринок акцій, ринок облігацій, ринок векселів тощо. Слід відзначити, що фондовий ринок в Україні відрізняється незначною різноманітністю цінних  паперів.  Найбільш  розповсюдженими є  акції  та  облігації підприємств. Також значні за обсягом є випуски інвестиційних сертифікатів інвестиційних фондів.

Учасниками ринку цінних паперів є емітенти або особи, що видали неемісійні цінні  папери,  інвестори в цінні папери, інституційні інвестори,   професійні   учасники   фондового  ринку,  об'єднання професійних  учасників фондового ринку, у тому числі саморегулівні організації професійних учасників фондового ринку.

Значним кроком вперед у розвитку інфраструктури фондового ринку експерти називають Закон «Про депозитарну систему України», прийнятий 6 липня 2012 року, який просуває вперед закінчення переходу до виключно бездокументарних цінних паперів. Відповідно до вказаного Закону емісійні цінні папери можуть випускатися лише у бездокументарній формі та зобов'язує власників дематеріалізованих цінних паперів укласти договір зі зберігачем до 12 жовтня 2014 р. Якщо цього не буде зроблено, то такі акції не враховуватимуться при визначенні кворуму та голосуванні в акціонерному товаристві.

Найбільш важливою зміною, запровадженою вказаним Законом, є перетворення Національного депозитарію України на Центральний депозитарій для більшості цінних паперів в Україні. Національний банк певно збереже функцію депозитарію для державних цінних паперів та облігацій місцевих позик. Ще однією важливою зміною, запровадженою Законом, стало створення нової організації під назвою Розрахунковий центр. Центр проводитиме грошові платежі за всіма операціями з цінними паперами на біржах, а також поза біржею, якщо позабіржова операція здійснюється на умовах «поставка проти платежу».